ECONOMIE/PROJECTEN


Het Platform Economie & Ruimte (E&R)

 

E&R is dé sector overstijgende ontmoetingsplek voor leiders uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Vooruitdenkers die op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsverbanden om sneller profijt te hebben van innovaties. Op zoek naar nieuwe business met oog voor de logica van de plek binnen de Benelux.

 

Vooruitdenken en op tijd veranderen is een must omdat onze economie in hoog tempo verandert. We bevinden ons in een sociaal-economische transitie die alleen te begrijpen is door regelmatig in contact te treden met voorlopers uit andere sectoren. Immers bedrijven en kennisinstituten moeten minimaal drie jaar vooruit kunnen kijken om te overleven. Vooruitdenken is willen veranderen, willen vernieuwen. Door hun kennis te delen met de andere leden. Ter inspiratie, verbeelding en verbinding op zoek naar nieuwe business.


< naar top van de pagina

 

Voor wie is E&R bedoeld? 

 

Het Platform Economie & Ruimte is bedoeld voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders uit de Gouden Driehoek die willen excelleren in hun vakgebied. Groeibriljanten die geen behoefte hebben aan netwerkborrels, maar aan een slim netwerk dat waarde genereert. E&R is sector overstijgend en biedt leden de mogelijkheid om te leren van experts buiten hun eigen vakgebied. Door samen op zoek te gaan naar de grote trends en door slimmer samen te werken. En zo nieuwe zakelijke kansen creëren.


< naar top van de pagina 


Waarom E&R?

 

Klanten laten zich niet meer verleiden door een aanbod dat geen rekening houdt met hun vraag. We ontkomen er daarom niet aan om op zoek te gaan naar nieuwe gedeelde maatschappelijke, economische en ecologische waarden op basis van een onderbouwd historisch, politiek, economisch, sociaal en technisch perspectief. E&R biedt dit perspectief en kijkt hierbij gericht naar de vraag: waar is morgen en overmorgen behoefte aan?

 

E&R legt de focus op innovatie door kennis te genereren vanuit onverwachte cross-overs en deze te verspreiden en toe te passen. Het is een leeromgeving die uitnodigt om actief vorm te geven aan kennisuitwisseling. En die antwoorden geeft op uw vragen over de economie van vandaag en morgen. Spiegelen en sparren is immers nodig om leidend te blijven in de actuele waarde-, business- en verdienmodellen.


< naar top van de pagina

  

E&R Kopgroepen voor actieve leden die meer willen 

Leden die meer willen dan het bijwonen van de inspirerende E&R Bijeenkomsten kunnen ook deelnemen aan een van de E&R Kopgroepen. E&R Kopgroepen zijn coherente eenheden van kennis, denkwijzen en methodes met een eigen cultuur. Deze bestaan uit tien tot vijftien leden en komen driemaal per jaar bijeen. In deze groepen ontmoeten opdracht gevende organisaties en opdracht nemende organisaties elkaar. Waarbij de opdracht gevende organisaties in de E&R Kopgroepen altijd de overhand hebben ten opzichte van opdrachtnemende organisaties. Eén van de bijeenkomsten die door de E&R Kopgroepen worden georganiseerd is tevens toegankelijk voor alle leden van E&R en andere belangstellenden. De thema’s omvatten op dit moment big data, internet of things, circulaire economie, industrie 4.0,  smart cities & smart citizens, leefbaarheid, voeding, de nieuwe kijk op assetmanagement, en de Campus Tour. Raadpleeg onze agenda.

 

De E&R Kopgroepen spelen een belangrijke rol in het aanjagen van veranderingen en in het toepassen van innovaties. Het gaat hierbij vooral om het verkrijgen van de inzichten die nodig zijn voor het teweegbrengen van de noodzakelijke verandering. Deelname is bovendien een eerste stap op weg naar het organiseren van eigen projecten en profilering.


E&R Kopgroepen zijn procesaanjagers
waarbij de koplopers hun uitgesproken meningen met de overige deelnemers delen. Ze inspireren mensen, zowel direct als over grote afstand. Ze zijn in staat complexiteit tot eenvoud terug te brengen. Resultaatgericht. Een vooruitdenker uit het goede hout gesneden!

 

E&R Ambassadeurs

De E&R kopgroepen worden ondersteunt door onze ambassadeurs in de provincie binnen de Benelux die de lokale ontwikkelingen op de voet volgen en de E&R Kopgroepen tippen en helpen bij het onderhouden van de contacten op locatie.

 

Platform E&R is een zelfregulerende netwerkorganisatie aangestuurd door koplopers en ambassadeurs, actieve leden van het Platform E&R. Actieve leden van E&R zijn tevens basis lid van het Platform E&R. Het actieve lidmaatschap van een E&R biedt een aantal extra privileges. Actieve leden hebben altijd voorrang bij inschrijving van E&R Bijeenkomsten. Zij zullen ook steeds als eerste worden gevraagd E&R te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van deskundige, rapporteur, waarnemer, adviseur, lid van aanbeveling, commissaris, jurylid, enz.   

 

U kunt via de website aangeven uitgenodigd te willen worden voor een van de E&R Kopgroepen of om op te treden als ambassadeur in uw provincie. Zie hiervoor www.economie-ruimte.nl/E-R-Lidmaatschap. 


< naar top van de pagina 


E&R Bijeenkomsten

De leden van E&R ontmoeten en inspireren elkaar tijdens de E&R Bijeenkomsten, maar ook via onze website www.economie-ruimte.nl, App, LinkedIn, Twitter, Facebook en eigen YouTube kanaal. Stuk voor stuk innovatiestrategen met inzicht in de kansen die zich aandienen in de economie en de toegevoegde waarde van de E&R Bijeenkomsten. Zij weten ook dat die kansen vragen om ingrijpende investeringen in de economie, ruimtelijke inrichting en huisvesting. En om een heldere visie die antwoord geeft op het ‘wat’ en ‘waarom’. Voor draagvlak met in ons achterhoofd de 3xB formule: behoefte, belofte en bewijs. 

 

De E&R Bijeenkomsten bieden leden inspiratie, nieuwe, onverwachte contacten en een podium om eigen ideeën, producten en diensten te tonen.


< naar top van de pagina
 

E&R Inspiratiedocument

De resultaten van de E&R bijeenkomsten worden vastgelegd in het E&R Inspiratiedocument. Het E&R Inspiratiedocument dat met de deelnemers van de bijeenkomsten wordt opgebouwd is tevens de leidraad voor het organiseren van de volgende bijeenkomsten. Het E&R Inspiratiedocument kan verder worden ingezet voor eigen projecten ter inspiratie voor de eigen business case of traject van organisatie verandering. Het E&R Inspiratiedocument is hierin een belangrijke bron voor het formuleren van de eigen ambitie in het ontwikkelen van nieuwe business van uw eigen bedrijf of instelling.

 

Het E&R Inspiratiedocument wordt door het Platform Economie & Ruimte gebruikt als referentiekader voor het uitvoeren van ex-ante en ex post evaluaties. Van projecten worden analyses uitgevoerd waaruit leerpunten naar voren komen die worden opgenomen in het te actualiseren E&R Inspiratiedocument zodat de actualiteitswaarde van het E&R Inspiratiedocument hoog blijft.

 

< naar top van de pagina 

 

E&R "T"rend jaarcongres

Op het jaarlijkse E&R "T"rend jaarcongres presenteren alle E&R Kopgroepen zich waardoor de deelnemers aan het congres in een korte tijd op vele terreinen worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen naast het opdoen van nieuwe contacten.

 

De E&R Kopgroepen zijn de diep verankerde poten van de "T" vol kennis en ervaring over een specifiek vakgebied. Op het E&R “T”rend jaarcongres worden de verbanden gelegd om kennis vanuit de ene E&R Kopgroep over te brengen naar de andere E&R Kopgroep. Het E&R "T"rend jaarcongres functioneert als de breed oriënterende dwarsbalk voor het leggen van verbanden. Zo wordt nieuwe kennis gegenereerd vanuit onverwachte cross-overs. Het is een optimale leeromgeving die uitnodigt om actief vorm te geven aan kennisuitwisseling. En die voeding geeft aan actuele business modellen.

 

< naar top van de pagina 

 

Kennis delen

Naast de E&R Bijeenkomsten georganiseerd door de Kopgroepen biedt E&R haar leden tal van mogelijkheden om hun kennis en expertise te vergroten, onder meer door nuttige verwijzingen naar:

 • Nationale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingsmaatschappijen
 • Statistische informatie
 • Informatie over innovaties en leden van het platform kunnen zich gratis abonneren op de website InnovationCurve365
 • Een overzicht van recent verschenen boeken over economie, bestuur, transitie, ruimtelijke inrichting, huisvesting en landen, regio’s en steden.

 

E&R Boekencafé

Drie keer per jaar is er een E&R Boekencafé. Leden vertellen dan welke boeken ze voor u hebben gelezen en wat zij er van vonden. Deelnemers aan het E&R Boekencafé hebben de mogelijkheid om mee te praten over de thematiek van de betreffende boeken en kan na afloop een van de uitgestalde boeken gratis worden mee genomen.

 

E&R Masterclasses

E&R organiseert verschillende E&R Masterclasses waarin door andere opleidingsinstituten nog niet is voorzien. De E&R Masterclasses helpen deelnemers om hun theoretische en praktische ontwikkeling tot meesterschap te brengen.

 

E&R Thema’s

Door het platform zijn 16 drijvende krachten van verandering geduid die tot een “next generation” economie & landschap leiden. U moet onder andere denken aan de ICT schok, de financiële schok, gezagscrisis, energie schok, schaarste aan grondstoffen, demografische schok, etc. Op basis van voornoemde drijvende krachten die tot verandering leiden heeft het platform haar thema’s gekozen en stelt deze bij naar de actualiteit. De thema’s zijn geordend naar:

 • Sociaal economische thema’s:
  • demografie, water, energie & circulaire economie, big data en internet of things, de levende stad, industrie 4.0, campus tour, wonen, onderwijs, zorg & welzijn, business case, enz.
  • Ruimtelijke inrichting en huisvesting thema’s:
   • Assetmanagement, nieuwe bouwen & infrastructuur, transformatie van de gebouwde omgeving, omgevingsrecht, enz.
  • Inspiratie- en netwerkbijeenkomsten op locatie:
   • Op locatie in de Benelux en stedenreizen buiten de Benelux.

 

< naar top van de pagina

 

Lid worden van E&R?


Bij blijven door: 


Profiteer van innovaties:"InnovationCurve365"

20170130