Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later. Visie op buitenruimte oogst vele waarden!


Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, projectontwikkelaars, volkshuisvesters, vertegenwoodigers van gemeenten, gemeenteraadsleden en medewerkers van woningcorporaties u bent van harte welkom op onze bijeenkomst over: Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later. Visie op buitenruimte oogst vele waarden!

2 november 2017 | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB te Rotterdam | van 13.30 – 17.00 |

Noteer alvast volgende bijeenkomst:
januari 2018 | Amsterdam | van 14.30 – 19.00 | (onder voorbehoud van datum en plaats)
 

Programma: visie op buitenruimte oogst vele waarden!
 

13:30 uur | Inloop

14:00 uur | Ontvangst en toelichting op het programma door Cees van Beukering

 • Roll call

 


 • Mededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t wonen door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve365

 

 

14:45 uur | Groen, inclusief en meervoudig door Rob Luyk van binder groenprojecten Zie ook Rotterdam is groener dan je denkt.

 • De tijd dat groen en de groene buitenruimte als versiering diende ligt ver achter ons.
 • Als we onze steden leefbaar en veerkrachtig willen maken en houden is een wezenlijk ander beleid en sturing noodzakelijk.
 • Een passende aanpak kenmerkt zich door integrale samenwerking en meervoudige doelen.
 • Fysieke en sociale maatregelen zijn geïntegreerd en sluiten niet uit, maar sluiten in.
 • Fysieke maatregelen zijn hierbij gericht op (klimaat)adaptieve groene en dus gezonde steden.
 • Sociale maatregelen zijn gericht op samenwerking en het creëren van doorlopende werk- en leerlijnen in en met groen. 


15:15 uur | Ronde tafelgesprekken in vier ronden van 20 minuten over de kwaliteit en het nut van de buitenruimten. Onder begeleiding van Harry van Duijnhoven van Kragten en Wout van der Toorn Vrijthoff

 • Tafel 1: Ontwerpen van boven af of van onder op?
 • Tafel 2: De business case struikelt in de regel op de moeilijk te nemen financiële hobbel? Onder begeleiding van iemand van een bankinstelling
 • Tafel 3: Stake holder analyse. De gemeente de zwakte schakel? Onder begeleiding van iemand van een gemeenten
 • Tafel 4: Wat zijn de dominante aandachtsgebieden die als uitgangspunten sturend zijn voor een aantrekkelijk buitenruimten project?

 

16:15 uur | Waar gaat de E&R Projectgroep de nieuwe kijk op leefbaarheid mee aan de slag? Door Wout van der Toorn Vrijthoff E&R Koploper de nieuwe kijk op leefbaarheid.


16:30 uur | Afsluiting door Cees van Beukering met mogelijkheid tot napraten

17:00 uur | Einde

Aanmelden


< terug naar top van de pagina


Stedelijke leefbaarheid. Roland Goetgeluk | Socio-economic segregation in european capital cities
De vele invalshoeken die we kunnen nemen als we naar de stad kijken. Per bijeenkomst nemen we een van de aspecten onder de loep en deze keer is over de buitenruimten van de gemeente Rotterdam. En let wel:


Waarom het E&R Project stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later. 

Voor de huidige maatstaven begint de leefbaarheid van de naoorlogse woonwijken in Nederland te wensen over te laten. Het wordt dus tijd dat we erover na gaan denken hoe hierin verandering gebracht kan worden. De E&R Projectgroep ‘Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later’ organiseert hierover een reeks bijeenkomsten waar twee vragen centraal staan:

 • Wat is er gaande, wie raakt het en moeten we ingrijpen door het opstarten van een project?
 • Als het hebben over een project dan staat centraal hoe we tot resultaat komen en wie hebben we daar bij nodig?

Wat is er gaande als we het hebben over leefbaarheid in steden
De woningen en de woonomgeving uit de jaren 50, 60 en 70 hebben een kwaliteitsniveau waaraan veel verbeterd moet worden uitgaande van de huidige inzichten en gebruikmakend van de technische ontwikkelingen, die in de afgelopen decennia hebben plaats gevonden. Tevens moet er voldaan worden aan de huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke vraag. Die woningen zullen, hoewel voor een groot deel financieel afgeschreven, nog decennia lang blijven staan omdat omvangrijke sloop en nieuwbouw niet meer aan de orde is, niet gewenst maar ook niet nodig.

De naoorlogse woonwijken die voor een groot deel door woningcorporaties worden beheerd worden o.a. gekenmerkt door een omvangrijke openbare ruimte. Dat zou een kwaliteit kunnen zijn, waarmee een belangrijke positieve bijdrage geleverd zou kunnen worden aan de leefbaarheid in die wijken. De inrichting is echter veelal monotoon en fantasieloos. De gebruiksmogelijkheden voor bewoners worden niet benut waardoor elke betrokkenheid ontbreekt. Dat leidt tot onverschilligheid in het gebruik, hogere beheerkosten, en waardedaling van de woningen.

Corporaties hebben deze tendens onderkend en hebben zich de afgelopen jaren ingezet om samen met gemeenten een bijdrage te leveren aan verbetering van de openbare ruimte. Zij werden daarin gesteund door gunstige economische ontwikkelingen. Zij werden daarin ook gesteund door de rijksoverheid die de leefbaarheid als taakveld voor corporaties in het nieuwe BBSH opnam.

De actuele financiële positie van de woningcorporaties en het perspectief voor de nabije toekomst is in belangrijke mate verslechterd. Dat brengt corporaties ertoe om alle ontwikkelingsinitiatieven stop te zetten? En zich maximaal in te zetten op huurharmonisatie en de onderhoud- en beheer- activiteiten te minimaliseren? De relatie tussen de prijs van het woonaanbod en de geboden kwaliteit nadert een kritische grens waardoor de financiële continuïteit van de woningcorporaties in gevaar komt. Zij hebben er daarom belang bij om meer aandacht en geld te besteden aan de verbetering van de leefbaarheid.

Woningcorporaties worden geconfronteerd met een financieel dilemma: met krimpende middelen de leefbaarheid in de naoorlogse woonwijken borgen om een positieve waardeontwikkeling, en daarmee de continuïteit van het bedrijf, zeker te stellen. Dat dilemma is een uitdaging waaraan slechts tegemoet kan worden gekomen met veel creativiteit en een aanpassing van verdeling van taken tussen betrokken partijen.

Lokale overheden worden geconfronteerd met een vergelijkbaar probleem. De centrale overheid is bezig steeds meer taken over te dragen aan lokale overheden, waarbij niet in evenredigheid tevens de financiële middelen worden overgedragen.

Een en ander heeft tot gevolg dat lokale overheden stevig moeten bezuinigen. Zij doen dat o.a. door:

 • De bezuinigingen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de openbare ruimte en dus voor de leefbaarheid in naoorlogse woonwijken.
 • Als gevolg van de klimaatverandering moeten de waterschappen hun inspanningen vergroten hetgeen leidt tot verhoging van de waterschapslasten
 • De bewoners van naoorlogse wijken worden geconfronteerd met verhoging van de lokale lasten in combinatie met boven trendmatige huurverhogingen. Zij krijgen minder kwaliteit voor een hogere prijs terwijl in de naoorlogse wijken veelal dat deel van bevolking is gehuisvest dat het moet doen met een lager dan gemiddeld inkomen.

Om de leefbaarheid op een goed niveau te handhaven en bij voorkeur te verbeteren moet er meer gebeuren met minder financiële middelen.

Dat is een stevige uitdaging. De E&R Projectgroep de nieuwe kijk op leefbaarheid wil een serieuze bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis waarmee betrokken partijen in gezamenlijkheid die uitdaging het hoofd kunnen bieden.

Dat zullen we doen door:

 1. Het speelveld van het beheer van de openbare ruimte nader specificeren op basis van literatuur, publicaties in vakbladen en interviews met deskundigen.
 2. Inventariseren en analyseren van projecten die potentieel een voorbeeld functie kunnen hebben bij de oplossing van de hiervoor geschetste problematiek
 3. Organiseren van bijeenkomsten met betrokken partijen om de problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen te bediscussiëren
 4. Uitwerken van die oplossingsrichtingen in:
  1. Visie ‘Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later’ Auteur: Wout van der Toorn Vrijthoff
  2. Doen: E&R Inspiratiedocument ‘Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later’ als werkdocument om te komen tot doen


E&R Project stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later
Deelnemers aan het E&R Project stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420.

Stuurgroepleden van het E&R Project stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later

 
Vacature | Voorzitter Cees van Beukering  | +31651228420 | PVM | Programma
   
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Vacature | Secretaris

< Terug naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument "Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later"

 

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de stedelijke leefbaarheid nu, straks en later te realiseren. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor gemeentelijke bestuurders, gemeente raadsleden, stedenbouwers, architecten en assetmanagers van infrastructuur, gebouwen en woningen hun eigen vraagstukken beter in te kunnen vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen over stedelijke leefbaarheid. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument "Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later" dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De negen aandachtsgebieden bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen van leefbaarheidsprojecten. 
De negen aandachtsgebieden zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de bewoners en passanten
 • Specialismen voor bedrijven en instellingen


De negen aandachtsgebieden vragen een professionele aanpak

 • Gericht op de individueel niveau
 • Gericht op de groepsbenadering
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij consumenten, investeerders, organisaties, woningbezitters, maar ook ontwikkelaars en stedenbouwkundige ontwerpers. Integraal betekent samenwerking zoeken met de alle stakeholders en dat operationeel maken. 

Teamleden die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: "Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later" zijn:


Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
eind november beschikbaar
Wout van der Toorn Vrijthoff |+316-39251086 |
Creative  Solution |Emeritus associate professor
Real Estate Management & Development
Delft University of Technology, The Netherlands | wtv@xs4all.nl
Paul Henkemans | Henkemans architectuur | +316-10512585 | info@paulhenkemans.nl Harry van Duijnhoven | +31 88 33 66 333 | Kragten | hvd@kragten.nl|
 
Rob Luyk | +310-105016111 | binder groenprojecten | Rob@binder.nl |  

 

< Terug naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van recent in gebruik genomen leefbaarheidsprojecten worden ex-post analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van de ex-post analyse is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de ex-post analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 

< Terug naar top van de pagina 

 

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

 

 

 

 

< Terug naar top van de pagina


Leefbaarometer

 

De Leefbaarometer laat zien hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie. Zie leefbaarometer

< Terug naar top van de pagina 


Organisatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | of bij Paul Henkemans | +316-10512585 | info@paulhenkemans.nl

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie

 

Datum | 2 november 2017
Tijd | 13:30 - 18:00 uur
Plaats | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB te Rotterdam 
Kosten | Gratis voor leden van het Platform Economie & Ruimte. Deelnemers aan het "Project Stedelijke leefbaarheid voor Nu, straks en Later, en E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA) leden hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 excl. BTW. 

Wij hanteren een no-show-beleid. Wanneer u zonder afmelding tot uiterlijk een week voor het event zich niet via de e-mail heeft afgemeld brengen wij € 75,- in rekening excl. BTW.

 

< Terug naar top van de pagina


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info

 

< Terug naar top van de pagina


20170711