Professioneel opdrachtgeverschap ruimtelijk inrichting en vastgoed

 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze E&R Ronde tafel bijeenkomst “actualiteiten over professioneel opdrachtgeverschap in de ruimtelijk inrichting en vastgoed met als topics taakvolwassenheid in opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht bij de Gemeente Amsterdam | 26 september 2017 | Amsterdam | van 14.30 – 17.30 |

Noteer alvast volgende E&R Ronde tafel bijeenkomst over “actualiteiten over professioneel opdrachtgeverschap in de ruimtelijk inrichting en vastgoed met als topic duurzaamheid bij het havenbedrijf : 23 november 2017 | Rotterdam | van 14.30 – 17.30 |


Programma: actualiteiten over professioneel opdrachtgeverschap in de ruimtelijk inrichting en vastgoed met topics marktvisie zoals opdrachtgevers die zien en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht


13.00 uur: Inloop

 

13.30 uur: Welkom en toelichting op het programma

 • Welkom door … van het projectbureau van de Gemeente ………
 • Roll call

 

 

 

 • Mededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t professioneel opdrachtgeverschap door onze project innovatiespotter, zie InnovationSpotter


14.00 uur: Marktvisie. De veranderende vraag van opdrachtgevers van morgen en overmorgen door ............ van ………...

 

14:30 uur: professioneel opdrachtgeverschap. Taakvolwassenheid Model Opdrachtgever (TMO©) als instrument om de taakvolwassenheid van medewerkers in de rol van opdrachtgever te beoordelen door Cees van Beukering

 

15.00 uur: Grip op bouwkwaliteit gezien vanuit de optiek van de opdrachtgever. Pitch over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht door Marcel Ponjee van BOUWKWALITEITPLUS. en Eric Houtman van InterConcept


15:30 uur | Ronde tafelgesprekken in drie ronden van 20 minuten over taakvolwassenheid in het opdrachtgeverschap en over kwaliteitsborg in het bouwtoezicht aan de hand van stellingen 

 • 1e ronde: marktvisie van opdrachtgevers, wat zijn de actuele issues?
 • 2e ronde: wat zijn de belangrijkste issues bij taakvolwassen gedrag bij professioneel opdrachtgeverschap?
 • 3e ronde: hoe pak je kwaliteitsborging professioneel aan en wanneer schakel je de kwaliteitsborger in? 


16.30 - 16.45 uur: Conclusies en afsluiting door Cees van Beukering

Aanmelden 
 

< Terug naar top van de pagina


Waarom aandacht voor professioneel opdrachtgeverschap?

‘De professioneel opdrachtgever combineert de taak als bevlogen bewaker van de visie, de taak van bestuurder en heeft de opdracht om als procesbewaker het project te laten slagen’. Kenmerken: Visie, Vernieuwing, Verandering, Vastberadenheid, Vertrouwen, Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vrijheid (Bron: College bouw zorginstellingen en bewerkt door Platform Economie & Ruimte).

Professioneel opdrachtgeverschap: aandacht op visie, vernieuwing en verandering bij het verlenen van opdrachten

Opdrachtgevers ervaren de technologische vooruitgang die steeds sneller gaat en opdrachtgevers worden uitgedaagd deze op hun effecten, kosten en risico’s te toetsen alvorens toe te passen in hun projecten. Robotisering, kunstmatige intelligentie, fotonica en 3d-printing, bio-, nano- en neurotechnologie, zonne-energie, robots, drones en blockchain zijn maar enkele voorbeelden. Tot 2025 zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. In de slag om de klant zullen bedrijven door hercombineren van bestaande denkwijzen en digitale technologieën tot nieuwe ideeën, producten en diensten komen.


Vooruitdenken, vooral door opdrachtgevers van projecten met een lange terugverdientijd, is een must omdat onze economie in hoog tempo verandert om de aansluiting met de actuele marktvraag te behouden. We bevinden ons in een sociaal-economische transitie die alleen te begrijpen is door regelmatig in contact te treden met voorlopers uit andere sectoren om bij te blijven van wat mogelijk is.  


Focus op opdrachtgeverschap in de ruimtelijk inrichting en vastgoed

In de bouw wordt steeds meer door opdrachtgevers aangestuurd op integrale contracten zoals Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) als meest vergaande vorm. Het laten leveren van gebieden en/of gebouwen en diensten tegen een prestatie gerelateerde beloning. De gedachte daarachter van opdrachtgevers is tweeledig:

 • Marktpartij wordt gestimuleerd om goed te presteren doordat deze pas na ingebruikname een vergoeding ontvangt (op basis van prestatie).
 • Opdrachtgevers stoten steeds meer voor “business vreemde” werkzaamheden af om zich volledig te kunnen concentreren op hun “core” business daar zij daarin meer profijt weten te genereren dan in de uitwerking van bouwopgaven.

Werken met DBFMO contracten is voor opdrachtgevers interessant wanneer sprake is van:

 • omvangrijke projecten (nieuwbouw of renovatie) waarbij de huisvestingsvraag naar verwachting over een lange periode stabiel zal blijven;
 • relatief overzichtelijke projecten met beheersbare risico's;
 • een opdrachtgever die wil en kan sturen op totale levenscycluskosten (investerings-, onderhouds- en exploitatiekosten) en de opdrachtgever zekerheid wil hebben over financiële uitgaven gedurende de gebruiksduur van het object;
 • een heldere en stabiele toekomstvisie en dus een programma van eisen dat langjarig weinig zal wijzigen;
 • een hoge aanvangsinvestering een probleem is en de opdrachtgever een voorkeur en budget heeft voor een gespreide periodieke betaling.

 

Focus op bouwkwaliteit

Het bewaken van kwaliteit in de bouw wordt steeds nadrukkelijker in handen gelegd van de private sector. Deze ontwikkeling is nieuw en hoe het in de praktijk goed gaat werken is nog geen uitgemaakte zaak, zie de casus Den Haag als een van de voorbeelden. Dat is de reden dat we het onderwerp kwaliteitsborging in het bouwtoezicht in het programma van het Platform Economie & Ruimte hebben opgenomen daar het platform opkomt voor opdracht gevende partijen in de bouw. 

Belangrijke begrippen en bouwproces stappen van kwaliteitsborging volgens het voorgenomen wettelijk kader zijn in het kort: 

 • Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger moet ingeschreven zijn in een register, en is verplicht te werken met een voorgeschreven kwaliteitsborgingsinstrument.  Dat is een vastgestelde werkwijze van controle van het proces.

 • Bouwaanvraag

Het voorlopig ontwerp wordt ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het plan op bestemmingsplan en eisen van welstand, en toetst of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging past voor dit bouwplan.

 • Start bouw

De kwaliteitsborger toetst of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet er een borgingsplan zijn en moet de aanvrager aan de gemeente laten weten dat het werk gaat beginnen en wie de kwaliteitsborger is.

 • Bouwtoezicht

Tijdens het werk ziet de kwaliteitsborger erop toe dat alles volgens de bouwvoorschriften wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen meldt hij aan de aannemer en hij ziet erop toe dat de afwijkingen door de aannemer worden gecorrigeerd.

 • Verklaring

Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een bouwdossier aan de opdrachtgever. Als dit in orde is geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan de opdrachtgever.

 • Gereedmelding

De opdrachtgever moet het werk voor ingebruikname gereed melden bij de gemeente en daarbij de verklaring, die hij heeft gekregen van de kwaliteitsborger, overhandigen. 


Hoe het werkt. Infosessie Wet Kwaliteitsborging Greenworks Academy 23-2-2017


Wat zijn de juridische veranderingen die het wetsvoorstel Kwaliteitsborging met zich mee brengen. Het gaat niet alleen om wijziging in het Bouwbesluit 2012 maar ook om wijziging Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Burgerlijk Wetboek. Te denken aan:

 • Verruiming van aansprakelijkheid bij verborgen gebreken!
 • Omkering van bewijslast!
 • Gevolgen voor privaatrechtelijke verhoudingen
 • Geschillen binnen het stelsel van kwaliteitsborging!

Wat verwacht de opdrachtgever, de architect, de woningbouwvereniging of de aannemer van de kwaliteitsborger? Welke aspecten zijn belangrijk? Belangrijke vragen zijn: 

 • Vertrouwelijk en onafhankelijk: hoe herken je dit bij een kwaliteitsborger?
 • Hoe kan het toegevoegde waarde leveren voor de opdrachtgever?
 • Hoe kan het toegevoegde waarde leveren voor de aannemer?
 • Kwaliteit. Wat verstaan we hieronder? Wie bepaalt dat? De opdrachtgever of de kwaliteitsborger?
 • Een systeem is niet waterdicht. Wat zijn de risico´s en zijn deze te verzekeren?


E&R Project professioneel opdrachtgeverschap voor nu en straks en later
Deelnemers aan het E&R Project "professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420.


Stuurgroepleden van het E&R Project professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later

 

Cees van Beukering | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter

Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Programma 

 

 

Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter |

Vacature | Secretaris 

 

< Terug naar top van de pagina 

E&R Inspiratiedocument professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe het opdrachtgeverschap van projecten en diensten van de toekomst er uit ziet. Het inspiratiedocument dient opdrachtgevers, toezichthouders, bestuurders en de toeleverende sector van producten en diensten te inspireren betere, goedkopere producten en diensten te leveren zoals nog niet getoond binnen de Benelux. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale topics waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken.


De negen topics biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen hoe opdrachtgevers in opdrachten in de markt zetten, realiseren en implementeren. (De licht blauwe topics komen later nog aan de orde.) 

 

De negen topics van professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later

 • Zijn communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

  

De negen topics van professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later

 • Gericht op de individuele personen en organisaties
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen topics in één integraal verhaal te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij opdracht gevende en opdracht nemende partijen zodat vanuit een samenvallend kader de beoogde belofte waar gemaakt kan worden.

E&R Koplopers die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het E&R Inspiratiedocument  

 

Eerste aanzet 
E&R Inspiratiedocument 
begin december 2017 beschikbaar

Peter Ligthart | peter@ligthartadvies.nl | +316-51033342 | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o.

Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand

Eric Houtman | Plangarant |


< naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep "professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later" en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en later zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze de rol van opdrachtgever heeft weten in te vullen. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier? 

 

 

 

 

< naar top van de pagina

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

 

 

< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie over de bijeenkomst

Datum | 26 september 2017
Tijd      | 14:30 - 17:30 uur inclusief eenvoudig broodjesmaaltijd
Plaats  | Amsterdam | informatie over locatie spoedig bekend 
Kosten|  Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het E&R Project “trends in professioneel opdrachtgeverschap" hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 20 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Deelnemers aan het E&R Project "professioneel opdrachtgeverschap voor nu straks en morgen" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, c.vanbeukering@economie-ruimte.nl.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 90,75 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina


20170904.