Ruimte

Menselijke activiteiten veranderen door technelogische, sociaal-economische veranderingen. De digitale mogelijkheden, de demografische veranderingen en het klimaatprobleem nopen om de ruimtelijke inrichting aan te passen en geschikt te maken voor de toekomst.

E&R-Ruimte-projecten

De E&R-Ruimte-projectgroepen komen snel tot haalbare business cases door met koplopers uit verschillende sectoren klantgericht samen te werken. Een project begint wanneer een behoefte zich heeft geuit. Vertrekpunt voor E&R-ruimte-projecten is ons 'Smart cities & Smart citizens'-programma en de daaruitvolgende deelprogramma's over mobiliteit, energievoorzieningen, afvalstromen, communicatie, infrastructuur, wonen, duurzame bedrijventerreinen, etc.

Ter inspiratie zie Smart Cities: Solving Urban Problems Using Technology

Bijblijven door: 

  • Het bijwonen van sectoroverstijgende bijeenkomsten waar u als koploper kunt meedenken aan het verbeteren of vernieuwen van uw ruimtelijke oplossingen, zie agenda
  • Meedoen als projectgroeplid, expert, InnovationSpotter, amabassadeur of als deelnemer aan de E&R Rondetafelbijeenkomsten. Ga naar aanmelden