E&R Kennistafel duurzame gemeente 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
  

Wij informeren bestuurders, beleidsadviseurs, portfolio- en projectmanagers, ontwerpers, projectdirecteuren, projectleiders en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en als het kan ook voor overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor de duurzame gemeente?

Created with Sketch.

Voor een gemeente die streeft naar duurzaamheid, zijn er verschillende uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden. Vijf belangrijke uitdagingen zijn:

 • Energie en Klimaat: Het verminderen van de CO2-voetafdruk en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen is essentieel. Dit omvat uitdagingen zoals het integreren van zonne- en windenergie, het verbeteren van energie-efficiëntie, en het aanmoedigen van duurzaam vervoer.;
 • Duurzame Stadsontwikkeling: Het creëren van een leefbare, gezonde en inclusieve stad, waarbij rekening wordt gehouden met groene ruimtes, duurzame mobiliteit, en de beschikbaarheid van betaalbare en energie-efficiënte woningen;
 • Afvalbeheer en Recycling: Het verminderen van afvalproductie en het stimuleren van recycling en hergebruik van materialen is een aanzienlijke uitdaging. Dit vereist zowel infrastructuur als bewustwording en gedragsverandering bij inwoners;
 • Waterbeheer: Voor veel gemeenten, vooral in laaggelegen gebieden, is het omgaan met waterbeheer – inclusief overstromingsrisico's, waterkwaliteit en -besparing – een belangrijk aspect van duurzaamheid;
 • Betrokkenheid en Educatie van de Gemeenschap: Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven is cruciaal. Dit vereist een continue inspanning in educatie, transparantie en participatie.


Elke gemeente heeft unieke kenmerken en uitdagingen, dus de aanpak van deze uitdagingen zal variëren. Het vereist een geïntegreerde aanpak waarbij lokale overheden, bedrijven, gemeenschapsorganisaties en inwoners samenwerken.

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

 

Duurzaamheid is een essentieel principe voor gemeenten om een veerkrachtige toekomst te waarborgen. Hier zijn zes belangrijke thema's voor duurzame gemeenten: 

 • Wonen,  betaalbaar en duurzaam: De gemeentelijke opgave op het gebied van woningbouw staat centraal in de huidige tijd. Gemeenten staan voor de uitdaging om voldoende en passende huisvesting te bieden aan hun inwoners. De groeiende bevolking, veranderende demografische samenstelling en de druk op de woningmarkt hebben geleid tot een urgente behoefte aan nieuw beleid en strategieën; 
 • Duurzame Mobiliteit: Het bevorderen van duurzame vervoersmogelijkheden is essentieel om verkeerscongestie te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit omvat investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, wandelvriendelijke omgevingen en het stimuleren van elektrisch vervoer; 
 • Groene Ruimten en Biodiversiteit: Het behoud van groene ruimten, parken en biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het beschermen van natuurlijke habitats, het vergroenen van stedelijke gebieden en het bevorderen van biodiversiteit; 
 • Circulaire Economie en Afvalbeheer: Gemeenten moeten streven naar een circulaire economie waarin afval wordt verminderd, hergebruikt en gerecycled. Dit omvat het bevorderen van gescheiden afvalinzameling, het ondersteunen van lokale initiatieven voor hergebruik en het verminderen van de hoeveelheid wegwerpplastic en verpakkingsmaterialen; 
 • Klimaatverandering en Milieubeheer: Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit omvat maatregelen tegen klimaatverandering, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
 • Burgerparticipatie en Lokale Economie: Duurzame gemeenten betrekken hun inwoners actief bij besluitvorming en initiatieven. Ze ondersteunen lokale ondernemers, bevorderen sociale inclusie en streven naar economische veerkracht door middel van duurzame bedrijfspraktijken. 


Deze thema's vormen samen een holistische benadering van duurzaamheid in gemeenten en dragen bij aan het creëren van leefbare, gezonde en veerkrachtige lokale gemeenschappen. 

'E&R Top 100' lijsten

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen.

Wij begrijpen de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Leveranciers van duurzame gemeentelijke projecten kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Roel Cremer.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden.

Slimmer in het aanpassen van woningen in het kader van de WMO 


Woningen en gebouwen ergonomisch toegankelijk maken voor ouderen of voor mensen met een functiebeperking kan sneller en goedkoper door beter inzicht in alle mogelijke technische maatregelen met bijbehorende kosten. 

Een bezoeker in een rolstoel, achter een rollator, kinderwagen of buggy moet een voordeur kunnen bereiken en de hal en woonkamer kunnen betreden of het toilet kunnen gebruiken. Maar ook de bewoners op leeftijd of met fysieke beperkingen willen zonder problemen hun slaapkamer, berging of het sanitair in de badkamer kunnen gebruiken. 

Met de Casadata Ergokosten online beschikt u over betrouwbare kostengegevens van alle relevante bouwkundige en installatietechnische ergonomische aanpassingen van woonvoorzieningen.

U beschikt over projectmatige kosten van veel voorkomende woningaanpassingen in het kader van de WMO en over meer de kosten van alle afzonderlijke maatregelen met een volledige gedetailleerde onderbouwing met alle werkzaamheden en toegepaste producten.

 

Kern van het concept:

Door combinatie van ergonomische, bouwkundige en kosteninformatie:

 • optimalisering maatregelen ergonomische woningaanpassingen; 
 • betere budgettering en budgetbewaking woningaanpassingen;
 • meer ontwerp en realisatie  levensloopbestendige woningen;
 • meer ontwerp en realisatie integraal toegankelijke gebouwen.

 

E&R Koplopers:

Wim Pasman | Casadata-ergokosten | +31(0)6-38187563 | w.pasman@casadata.nl | Boudewijn Messink | Casadata-ergokosten | +31(0)6-48070896 | b.messink@casadata.nl

 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Wonen as a service. Living as a service 


Het comfort van de bewoner is de basis van onze nieuwbouw en renovatie concept. Natuurlijk zijn wij circulair, flexibel en modulair voor zowel grondgebonden als appartementen tot 6 bouwlagen.
 

Kern van het concept:
Zowel nieuwbouw als renovatie begint bij de basis van de Trias Energetica, waarbij wij ons richten op circulair bouwen en de 3P’s (People, planet en profit). Als uitgangspunt sturen wij op een lage Total Costs of Ownership (TCO) en bovenal staat het comfort van de gebruiker voorop met als uitgangspunten: veel glasoppervlak, meer functionele ruimtebenutting door smalle innovatie gevels, natuurlijke ventilatie(toevoer) en in basis lage energielasten. Natuurlijk kunnen wij de woningen ook voorzien van energieopwekking, -deling en -opslag (EPV). De bewoner wordt ondersteund in veilig, prettig, gezond en duurzaam wonen mede door een eenvoudig te bedienen domotica-systeem.


E&R Koploper:
Hans Blaauw | De Gebouwheer BV | +31(0)6-29562965 | hans@blaauwvastgoed.nl


E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Slimmer en beter werken aan behoud van werkvermogen en productiviteit 

Inzetbaar houden van personeel is een essentiële voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit. Bedreigingen komen in vele gedaanten, verminderde vermogens en vaardigheden door leeftijd, uitval door ziekte of pandemie, weinig zicht op productiviteit en teamwerk door online werken. Als verzuim en uitval ernstig oplopen is de remedie vaak gericht op herstel maatregelen, dweilen met de kraan open dus.

Kern van het concept:
Preventief ingrijpen biedt meer kans op duurzaam behoud van arbeidsproductiviteit of human capital.  
 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Charge Free Home
 
Charge Free Home is ontstaan vanuit een intrinsieke drive van de initiatief nemers om de gebouwde omgeving te veranderen naar een zelfvoorzienende, terug leverende, financieel voordelige en CO2 beperkende omgeving.

Kern van het concept:

 • Energieleverende woonomgeving
 • Betaalbaar wonen 
 • Flexibele, betaalbare mobiliteit


E&R Koploper:
Henk van Houten | Ondernemer | Charge Free Home | +31(0)6-33761291 | chargefreehome@gmail.com |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Slimmer en beter verantwoord langer zelfstandig thuis wonen omvat meer dan een dak boven je hoofd!
 
Langer zelfstandig thuis wonen gaat over huisvesting, financiën, veiligheid, mobiliteit, leefstijl & voeding, participatie, uitdaging, netwerk & ondersteuning. Nieuwe sleuteltechnologie helpt ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen, plezierig en betaalbaar.

Kern van het concept:

 • Meer levensgeluk
 • Behoud van autonomie omdat service en hulp nabij is
 • Met inzet van big data, kunstmatige intelligentie en IoT slim samen leven

 

E&R Koploper:
Bert van de Wijdeven | JongeOuderen | +316(0)-53371646 | info@wijdevenadvies.nl |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Hoe kunnen we het energieverbruik nog meer terugbrengen en het warmtecomfort verhogen bij bestaande woningvoorraad middels infrarood stralingswarmte.

De overheid heeft de ambitie om in 2050 aardgas vrij te zijn en de warmtevraag van de bestaande woningvraag aanzienlijk terug te dringen.

Kern van het concept:
Lage temperatuur infrarood stralingswarmte in de vorm van flexibele matten die onzichtbaar in vloeren, wanden en plafonds worden weggewerkt. Omdat de leefruimte hierdoor direct wordt aangestraald en niet indirect door het verwarmen van de in de woning aanwezige lucht, wordt een hoger warmtecomfort gerealiseerd tegen lagere initiële en operationele kosten. De technologie is gebaseerd op stralingswarmte afkomstig van amorfe metaalstrips die over unieke eigenschappen beschikken. 

10 – 40% minder energieverbruik dan bij traditionele verwarmingssystemen en een gezonder leefklimaat. Minder noodzaak tot isolatie dan bij luchtverwarmen. Zeer eenvoudig aan te brengen, geschikt voor alle typen vloeren en wanden. Bovendien meerdere temperatuurzones in één en dezelfde ruimte mogelijk. Aansturing via app op smart phone of thermostaat.

    

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Medewerkers binnenboord houden. Vooral nu de strijd om talent steeds heviger wordt.

 

Soms is de veerkracht van werknemers niet opgewassen tegen ingrijpende ervaringen op het werk, zoals bij: bedrijfsongevallen, afwijzing, intimidatie, pesten, conflicten met collega's of leidinggevenden. De ervaring blijft actief in het geheugen en kan steeds weer opnieuw pijn doen. Gevolg is dat de werknemer niet optimaal kan functioneren of ongemotiveerd raakt. Vraag is dan hoe de werknemer geholpen is met ondersteuning bij het verwerken van vervelende werkervaringen. 


Kern van het concept:
Een interventie bestaat uit het scherp krijgen van het verhaal of de ervaring van de medewerker, de belastende ervaring en het herstel naar een neutrale herinnering. Een aanpak die gebaseerd is op een EMDR-behandeling.

 

Vragen die de Werkgever beantwoord wil zien:

 • Wanneer kan een medewerker productief aan het werk zijn?
 • Wanneer is productiviteit suboptimaal en wat is de oorzaak?
 • Wat is nodig voor het herstellen van het fysieke/mentale werkvermogen?

·         
E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitairmanagement 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Klimaatverandering aanpakken op uw bedrijventerrein

Een van vele mogelijke maatregelen om klimaatveranderingen op (oude) bedrijventerreinen te bestrijden is ‘vergroening’. Deze variant van klimaatadaptatie is onderbelicht en biedt ongekende meerwaarde.

Kern van het concept:
Het effect is een meer gewaardeerde en gezonde omgeving voor werknemers, klanten en passanten. Klimaatadaptatie heeft bovenal een direct effect op hittestress, wateroverlast of vervuilde lucht. Bijkomend opbrengst is extra biodiversiteit, toename van zuurstof en lokale afname van CO2 en fijnstof.

Initiatiefnemers zijn betrokken bij de navolgende projecten:

 • Vergroeningsprojecten in Haarlem, MAAK-terrein (zie foto);
 • Vergroening bedrijventerrein in Alkmaar.

 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Climatematters | +316(0)-29070210 | roel.cremer@climatematters.nl |

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Circulaire fietsinfrastructuur 2.0

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn,

Een Living Lab aanpak, waarin een zestal consortiumpartijen samenwerken, om circulaire fietsinfrastructuur te kunnen realiseren. Deze partijen, waaronder de Radboud universiteit en de HAN hogeschool, hebben unieke kennis en ervaring om circulaire fietspaden te realiseren volgens de hoogste circulaire ambities.

Een systematische aanpak waarbij organisaties worden geholpen om de voor hen belangrijke circulaire thema’s te benoemen die passen binnen hun strategisch beleid. Vervolgens het prioriteren hiervan zodat op grond hiervan een helder en breed gedragen programma van eisen kan worden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor een aanbesteding en/of marktconsultatie. Aanbiedingen worden vergeleken met de uitvraag en vanuit een circulair gezichtspunt doorgerekend. Uiteindelijk wordt op transparante wijze aangegeven welke producten het best aansluiten bij de vastgestelde ambities en wordt het fietspad op deze wijze aangelegd.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel bouwen 2.0:

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Slim gebruik maken van 5G in de gezondheidszorg

Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Remote ”track & trace” toepassingen;
 • Remote monitoring van chronische patiënten;
 • Gecontroleerd vervoer en optimaal bewaren van medicijnen;
 • Internet of Things toepassingen in de Healthcare;
 • Inzet van Robotica binnen de Cure & Care; 
 • Digitale dossiervorming en informatievoorziening;
 • A.I. en Machine Learning.


Kern van het concept:

 • Toename in zelfredszaamheid
 • Betere zorg
 • Efficiëntere zorg


E&R Koploper:
Marcel Hendriks | VodafoneZiggo-5G Hub | +31(0)6-21536739 | marcel.hendriks@vodafoneziggo.com |

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Onderwijshuisvesting 2.0

Kern van het concept:

 • Gezonde school bevordert het leervermogen
 • Betere bezetting
 • Lagere kosten in gebruik zoals technisch onderhoud, schoonmaak onderhoud en energie


E&R Koploper:

Antonio Vega | enappgy | +31(0)6-27181770 | avega@enappgy.com |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Erfdelen NL.

Sociaal duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland

Dit is hét moment om door te pakken voor een vitaal platteland en te professionaliseren want: er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen:

 • Vergrijzing en vereenzaming. Behoefte aan mantelzorg (3/4 is 50 plus, de helft alleenstaand);
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen;
 • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie.


Kern van het concept: 

Erfdelen staat voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Voor jongeren maar ook voor ouderen die langer zelfstandig en samen met anderen bijdragen aan een wereld voor volgende generaties. Deze plattelandsontwikkeling omvat diverse kennisterreinen: beleid, financiering, duurzaam bouwen, juridische zaken, groepsvorming, ouderenzorg, sociale cohesie enz. Onderwerpen waar we samen met andere deskundigen doorbraken kunnen realiseren. 


E&R Koploper:
Pieter Parmentier | parment@planet.nl | +31(0)6-41741464 | Erfdelen NL |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel gemeente 2.0:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten.

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op