ALGEMENE VOORWAARDEN

t.b.v. dienstverlening door
 
Platform Economie & Ruimte (Platform E&R)


Artikel 1:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Dienstverlener:
Platform Economie & Ruimte (Platform E&R), gevestigd te Son en Breugel.

 

Activiteit:
Organiseren van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door of namens Platform E&R, ten behoeve van de bij het Platform E&R geregistreerden en E&R geregistreerden met de aantekening van een van de E&R Register Qualified Business Developer (QBD) en Qualified Smart Asset Manager (QSAM). Waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: vergaderingen, inspiratie bijeenkomsten, masterclasses, en bij- c.q. nascholingen.

 

Overeenkomst/Dienst:
Overeenkomst tot levering van diensten c.q. tot deelname aan een activiteit van de Platform E&R.

 

Bestuur:
Directie van het Platform E&R.

 

Statuten:
De statuten van Platform E&R als vastgelegd bij notariële akte op 17 augustus 2010.

 

Lid/Leden:
De statuten worden verstrekt aan leden bij het aangaan van het lidmaatschap met Platform E&R. De statuten bevatten o.a. regels omtrent het lidmaatschap. Leden zijn zij die zich als lid van de Platform E&R hebben aangemeld en ten behoeve van het lidmaatschap een factuur hebben ontvangen en hebben voldaan. Zij zullen als lid op de website van het Platform E&R worden genoemd en mogen het logo van het Platform E&R voeren op hun bedrijfsmateriaal.

 

Debiteur:
Lid van Platform E&R.

 

Lidmaatschap:
Een lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de duur van tenminste één boekjaar. Een lidmaatschap dat in de loop van een boekjaar aanvangt, eindigt op 1 januari van het daaropvolgende boekjaar. Een lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd, tenzij het vóór 1 december van het jaar voorafgaand het nieuwe boekjaar, schriftelijk opgezegd is bij het secretariaat van het Platform E&R.


De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die worden verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap met Platform E&R.


Artikel 2.

Toepasselijkheid
 

a. Op alle diensten, activiteiten c.q. overeenkomsten tussen Platform E&R enerzijds en de leden anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden (welke eventueel door een lid worden gehanteerd) uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarbij te allen tijde kan worden verwezen naar de statuten van de 

 

Platform E&R.

b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat het lid de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en ten aanzien van deze aangegane overeenkomst afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden welke eventueel door het lid worden gehanteerd ten behoeve van de uitoefening (al dan niet bedrijfsmatig) van het beroep sportmasseur.


Artikel 3.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
 

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Platform E&R zijn bevestigd.

b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door de Platform E&R gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van de Platform E&R op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien de Platform E&R één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan het betrokken lid hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.


Artikel 4.

Omvang van de dienstverlening
 

a. De dienstverlening die de Platform E&R aan een lid zal leveren omvat ondermeer activiteiten als hiervoor reeds genoemd.

b. In geval van redenen van verhindering tot het leveren van genoemde diensten, zullen eventueel daarvoor voldane gelden aan de leden worden teruggestort.

c. De Platform E&R behoudt zich het recht om bij verplaatsing van de activiteit naar een andere datum en/of locatie de reeds voldane gelden voor de activiteit te behouden ten behoeve van de verplaatste activiteit.


Artikel 5.

Debiteuren
 

Indien er sprake is van een factuur uitgebracht aan een lid (debiteur) ten behoeve van het lidmaatschap van de Platform E&R, dient de factuur uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.


Indien er sprake is van een factuur uitgebracht aan een lid (debiteur) ten behoeve van een door de Platform E&R georganiseerde activiteit of dienstverlening, dient de factuur uiterlijk twee weken voor de datum van de georganiseerde activiteit of dienstverlening te zijn voldaan.


Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en effectief in de valuta zoals vermeld in de factuur.


Het overschrijden van de hiervoor genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat:

Het lid (de debiteur) vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim.

Het lid vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd is.


De Platform E&R -indien aan een eenmalig verzoek aan het lid tot voldoening van de betreffende factuur niet wordt voldaan- het lidmaatschap van het lid met onmiddellijke ingang mag beëindigen, zonder daarbij tot restitutie van enig bedrag gehouden te zijn. Tevens zal bij beëindiging van het lidmaatschap de vermelding van het lid als sportmasseur op de website van de Platform E&R verwijderd worden.


In het geval het een factuur betreft ten aanzien van een activiteit c.q. dienstverlening door de Platform E&R, kan het lid de deelname aan deze activiteit c.q. dienstverlening worden geweigerd.


Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen, komen voor rekening van het lid (debiteur). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zulks met een minimum van € 45,00. (Basis 2012, jaarlijks geïndexeerd).


Artikel 6.

Annulering

Het staat het lid (debiteur) vrij een overeenkomst die zij met Platform E&R is aangegaan, te annuleren. Alsdan geldt het volgende: 

Bij annulering meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst zal de Platform E&R 100% van de prijs terugbetalen aan het lid.


Bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 25% van de prijs aan Platform E&R te betalen.


Bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 35% van de prijs aan Platform E&R te betalen.


Bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 60% van de prijs aan Platform E&R te betalen.


Bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan 3 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 85% van de prijs aan Platform E&R te betalen.


Bij annulering 24 uur of minder voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 100% van de prijs aan Platform E&R te betalen.


Artikel 7.

Tarieven te hanteren door de leden

Bij de PLATFORM E&R aangesloten leden dienen een minimumtarief te hanteren per losse behandeling, hetgeen neerkomt op een inclusief btw-tarief van: 50,00 euro en dit kan jaarlijks worden geïndexeerd. Platform E&R-leden zijn vrij om een kortingssleutel toe te passen in de tarieven van de vervolgbehandelingen.


Artikel 8.

Aansprakelijkheid

Platform E&R is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Platform E&R kunnen worden toegerekend.


Platform E&R en de door Platform E&R uitgenodigde examinatoren zijn niet aansprakelijk voor het niet slagen van leden voor hun toelatingsexamen/toetsing.

Platform E&R is niet aansprakelijk voor schades ontstaan ten gevolge van een behandeling van een paard, uitgevoerd door een lid van Platform E&R.


Platform E&R is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na behandeling door een lid van de Platform E&R tot uiting komen.

Platform E&R is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling uitgevoerd door een van haar leden.


De aansprakelijkheid van Platform E&R strekt uitsluitend tot het uitvoeren van haar verplichtingen, voortvloeiend uit een met haar gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid van Platform E&R uit hoofde van een overeenkomst c.q. dienst of activiteit, strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van Platform E&R wordt in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag voor de desbetreffende levering de dienst c.q. activiteit.


De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt eveneens bedongen voor en ten behoeve van bestuursleden van Platform E&R, hulppersonen, alsmede ten behoeve van hen van wie Platform E&R diensten betrekt, waaronder ook begrepen accommodaties gebruikt door Platform E&R ten behoeve van het verlenen van diensten, afnemen van examens, houden van vergaderingen etc.


Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, dan laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Platform E&R en het lid (debiteur) zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen.


Artikel 9.

Toepasselijk recht

Op alle tussen Platform E&R en de leden (debiteuren) gesloten overeenkomsten is het Nederlands echt van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar het secretariaat van de Platform E&R gevestigd is. Indien dit niet mogelijk blijkt zal de statutaire vestigingsplaats van de Platform E&R bepalend zijn.


Indien een geschil zich voordoet wordt allereerst getracht in onderling overleg tot een aanvaardbare oplossing van dit geschil te komen.


Artikel 10.


Platform E&R streeft er voortdurend naar haar diensten uit te breiden en te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.