E&R Kennistafel duurzame mobiliteit 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
 

Wij informeren bestuurders, eindgebruiker, adviseurs, portfolio- en programmamanagers,  projectdirecteuren, projectleiders en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor duurzame mobiliteit?

Created with Sketch.

Duurzame mobiliteit, gericht op het verminderen van milieu-impact en het verbeteren van transportefficiëntie, staat voor verschillende uitdagingen:

 • Infrastructuurontwikkeling: Het opzetten van de benodigde infrastructuur voor duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische voertuigen (EV's), fietspaden, en openbaar vervoer, vereist aanzienlijke investeringen. Dit omvat ook de integratie van slimme technologie voor verkeersbeheer en de uitbreiding van oplaadnetwerken voor EV's.
 • Technologische Vooruitgang en Kosten: De ontwikkeling en implementatie van schone en efficiënte technologieën, zoals elektrische en waterstofvoertuigen, zijn duur. Het betaalbaar maken en opschalen van deze technologieën is een grote uitdaging.
 • Veranderen van Gebruikersgedrag: Het stimuleren van een mentaliteitsverandering bij consumenten en bedrijven om duurzamere vervoerswijzen te kiezen, is complex. Dit vereist niet alleen bewustwording, maar ook het bieden van aantrekkelijke, betrouwbare en handige alternatieven.
 • Beleid en Regelgeving: Overheden spelen een cruciale rol in het vormgeven van beleid en regelgeving die duurzame mobiliteit ondersteunen. Het ontwikkelen van een coherent beleid dat innovatie stimuleert en toch de publieke belangen beschermt, is uitdagend.
 • Economische en Sociale Inclusiviteit: Het garanderen dat duurzame mobiliteitsoplossingen toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle lagen van de bevolking is essentieel. Dit omvat het overbruggen van de ‘mobiliteitskloof’ in minder ontwikkelde regio's en het waarborgen van toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit.

Deze uitdagingen vragen om een geïntegreerde aanpak, waarbij overheden, bedrijven en burgers samenwerken om duurzame, efficiënte en toegankelijke mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen en te implementeren. 

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

Mobiliteit is een breed en evoluerend concept dat betrekking heeft op de manier waarop mensen en goederen zich verplaatsen binnen en tussen verschillende locaties. Er zijn verschillende belangrijke thema's die verband houden met mobiliteit. Hier zijn vijf van deze thema's:

 • Duurzaamheid en Milieu: Duurzame mobiliteit heeft betrekking op het verminderen van de negatieve impact van transport op het milieu. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Elektrische voertuigen, hernieuwbare brandstoffen, verbeterde brandstofefficiëntie en bevordering van openbaar vervoer zijn enkele van de benaderingen om mobiliteit milieuvriendelijker te maken;
 • Slimme Mobiliteit: Slimme mobiliteit omvat het gebruik van technologie en gegevens om transport efficiënter en effectiever te maken. Dit omvat zaken als real-time verkeersinformatie, routeplanning, deelvervoer (zoals deelauto's en deelfietsen), en zelfs opkomende technologieën zoals autonome voertuigen en verbonden voertuigen (voertuigen die met elkaar en met infrastructuur communiceren);
 • Stedelijke Planning en Ruimtelijke Ordening: De manier waarop steden zijn ontworpen en georganiseerd heeft een enorme invloed op mobiliteit. Stedelijke planning moet rekening houden met zaken als het bevorderen van voetgangers- en fietsvriendelijke omgevingen, het ontwikkelen van effectief openbaar vervoer en het verminderen van congestie in drukke gebieden;
 • Toegankelijkheid en Inclusie: Mobiliteit moet toegankelijk zijn voor alle mensen, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, financiële situatie of locatie. Dit omvat het zorgen voor toegankelijk openbaar vervoer, het creëren van obstakelvrije trottoirs en het verminderen van de mobiliteitskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen;
 • Economische Impact en Werkgelegenheid: Mobiliteit speelt een cruciale rol in economische ontwikkeling. Het faciliteert handel, toerisme en zakelijke activiteiten. Daarnaast creëert de mobiliteitssector zelf werkgelegenheid in verschillende domeinen, zoals transportdiensten, voertuigproductie, technologieontwikkeling en meer.


Deze vijf thema's zijn onderling verbonden en blijven zich ontwikkelen naarmate technologieën evolueren en maatschappelijke prioriteiten verschuiven.

'E&R Top 100' lijsten

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen.

Ondernemers achter de innovatieve oplossingen laten welke alternatieven er zijn die gangbare oplossingen verdringen om dat deze gebruik maken van de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Opdrachtgevers en leveranciers kunnen hun mobiliteitsoplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Henri van der Vegt.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland is fietsland no. 1 van de wereld en wil dat verder ontwikkelen. Fietsen is zeer efficiënt vervoer en het is gezond. Ook de e-bike is altijd nog stukken gezonder dan de auto. Nederland zet in op de fiets als belangrijkste vervoermiddel. Het Rijk besteedt er speciaal aandacht aan. Lees hier meer. Er zijn in NL en buitenland al bedrijfs- en kantoorgebieden die de eerste stappen hebben gezet. Het doel van de gezonde medewerker (inmiddels via Europese wetgeving verankerd) kan verder ook via fiets- en fitnessprogramma’s behaald worden.

Kern van het concept:
Nederlandse steden pakken dit met verve op. Nederlandse steden staan qua fietsen al aan de top in de wereld, maar toch kan dit nog steeds veel beter. En zeker in bedrijfs- en kantoorgebieden is nog erg veel winst te behalen.
 

E&R Koploper:
Henri van der Vegt | Metroplex | henri@metroplex.nl | +31(0)6 1829 3039 |  
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitaire bedrijfsvoering 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Circulaire fietsinfrastructuur 2.0

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn,

Een Living Lab aanpak, waarin een zestal consortiumpartijen samenwerken, om circulaire fietsinfrastructuur te kunnen realiseren. Deze partijen, waaronder de Radboud universiteit en de HAN hogeschool, hebben unieke kennis en ervaring om circulaire fietspaden te realiseren volgens de hoogste circulaire ambities.

Een systematische aanpak waarbij organisaties worden geholpen om de voor hen belangrijke circulaire thema’s te benoemen die passen binnen hun strategisch beleid. Vervolgens het prioriteren hiervan zodat op grond hiervan een helder en breed gedragen programma van eisen kan worden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor een aanbesteding en/of marktconsultatie. Aanbiedingen worden vergeleken met de uitvraag en vanuit een circulair gezichtspunt doorgerekend. Uiteindelijk wordt op transparante wijze aangegeven welke producten het best aansluiten bij de vastgestelde ambities en wordt het fietspad op deze wijze aangelegd.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


E&R Kennistafel toekomstbestendig ondernemen: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel mobiliteit 2.0:
Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier mobiliteit kunnen organiseren ie goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van Big data, IoT en AI en robotisering. 

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op